Hình 1: Giải pháp dinh dưỡng cung cấp năng lượng ổn định cho trẻ